Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen MY PT Online en een Klant, tenzij MY PT Online en de Klant voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

 

Definities
• MY PT Online: MY PT Online statutair gevestigd te Wijchen, Diepvoorde 2080, 6605 GD.
• Klant: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij MY PT Online.
• De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen MY PT Online en de Klant.

1) Tot stand komen overeenkomst
1. De Overeenkomst tussen MY PT Online en de Klant komt tot stand door middel van:
– Het online aanmelden via een online formulier op de website van MY PT Online.

 

Nadat de Klant de eerste betaling voor de periode aan MY PT Online heeft volbracht is de Overeenkomst geldig.
2. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van MY PT Online worden overgedragen.
3. Een Klant heeft bij het online aanmelden het recht om aan MY PT Online mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar MY PT Online. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
5. Indien de Klant binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is MY PT Online gerechtigd om het aantal dagen dat de Klant gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door MY PT Online, kosten in rekening te brengen.
6. MY PT Online gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. De Klant garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. MY PT Online heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.
7. MY PT Online verwerkt persoonsgegevens van de Klant binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
8. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt MY PT Online de persoonsgegevens voor de doeleinden:
a. Facturatie
b. Debiteurenadministratie
c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
d. Informatie aan de werkgever van de Klant over het gebruik van de diensten van MY PT Online wanneer de werkgever van de Klant deze bekostigd.
e. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
f. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van MY PT Online.
9. MY PT Online mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

 

2) Abonnementsgelden
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 3, 6 of 12 maanden en is niet tussentijds opzegbaar.
2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat MY PT Online de aanmelding heeft ontvangen.
4. De Klant is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. MY PT Online biedt de Klant echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van twee maanden bij vooruitbetaling te voldoen.
5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden bij overboeking per periode van 2 maanden vooruit of elektronisch via het systeem van iDEAL of bankoverschrijving. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL van toepassing. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden via een persoonlijk betaalverzoek aangemaakt voor de klant door MY PT Online via ING Betaalverzoek of via bankoverschrijving binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur. Het is niet mogelijk om het abonnementsgeld te betalen via de MY PT Fitness app.
6. De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van MY PT Online te zijn binnengekomen. MY PT Online is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
7. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de Klant een betalingsherinnering gestuurd. De Klant krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Klant na deze periode van twee weken in gebreke is, heeft MY PT Online het recht om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de Klant.
8. MY PT Online is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Klant te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

 

3) Diensten en verplichtingen Partijen
1. MY PT Online levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op vier pijlers: gedrag, voeding, training en herstel.
2. De door MY PT Online te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
3. Doordat de diensten van MY PT Online online geleverd worden, kan MY PT Online niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
4. MY PT Online zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Klant ontvangen wordt.
5. Inbreuk op rechten van de Klant dienen per e-mail gemeld te worden op info@my-pt.online. Na de melding zal MY PT Online de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
6. De Klant is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met een coaching traject bij MY PT Online.
7. De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
8. De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
9. De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Klant zal worden aangepast.
10. De Klant mag derden geen toegang verschaffen tot MY PT Online via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
11. De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij MY PT Online en derden, ten gevolge van de door de Klant gedeelde informatie.
12. De Klant gaat akkoord dat MY PT Online alle door de Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.
13. MY PT Online behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van MY PT Online te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Klant gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Klant gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Klant slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan MY PT Online.

 

4) Risico en aansprakelijkheid
1. MY PT Online is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
2. MY PT Online is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door MY PT Online geleverde diensten.
3. MY PT Online is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.
4. MY PT Online is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van MY PT Online.
5. MY PT Online is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.
6. MY PT Online is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door MY PT Online geleverde diensten.
7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van MY PT Online zou liggen, is de aansprakelijkheid van MY PT Online beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van MY PT Online. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van MY PT Online geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van MY PT Online beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door MY PT Online aan de Klant in rekening is gebracht.
8. MY PT Online en alle medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
9. MY PT Online en alle medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de Klant en/of derden.

 

5) Beëindigen
1. Een coaching traject eindigt automatisch na verloop van de contractduur.
2. De Klant kan zijn/haar coaching traject niet tussentijds opzeggen.
3. MY PT Online behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de Klant de Overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
4. Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:
a. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts
b. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht
c. De betalingsverplichting van de Klant wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting
d. De einddatum van de Coaching wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

 

6) Intellectuele eigendom
1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van MY PT Online en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
2. MY PT Online verleent de Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (MY PT Online) recht om de producten en diensten van MY PT Online te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
3. Bij beëindiging van de coaching (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door MY PT Online op grond van artikel 8.3) vervalt het recht van de Klant om gebruik te maken van de door MY PT Online geleverde producten en diensten. De Klant kan dan niet meer inloggen in zijn/haar account. De tijdens de looptijd van de coaching geleverde producten en diensten blijven eigendom van MY PT Online worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Klant.
4. Wanneer in een overeenkomst tussen MY PT Online en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van MY PT Online wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
5. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van MY PT Online te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met MY PT Online.

 

7) Communicatie
1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door MY PT Online zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
2. De Klant gaat ermee akkoord dat MY PT Online de Klant mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.
3. De Klant gaat ermee akkoord dat MY PT Online de Klant mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Klant heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.
4. Binnen de diensten van MY PT Online kan het voorkomen dat Klanten onderling communiceren, wanneer er een groeps-chat wordt aangemaakt op de MY PT Fitness app. De Klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van MY PT Online en beëindiging van de overeenkomst.
5. Het staat MY PT Online ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 

8) Slotbepalingen
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met MY PT Online is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen MY PT Online en een Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
3. Door het aangaan van een coaching traject verklaart de Klant de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
4. MY PT Online is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

 

9) Aanvullende algemene voorwaarden betreffende: ‘Geen resultaat, geld terug’

Artikel 1: Definities
• MY PT Online: de rechtspersoon MY PT Online, statutair gevestigd te Wijchen, Diepvoorde 2080, 6605 GD.
• Coaching traject : een door MY PT Online op maat gemaakte dienst voor de duur van 3, 6 of 12 maanden.
• Deelnemer: een natuurlijk persoon die een coaching traject bij MY PT Online heeft afgenomen.
• Online Personal Trainer: de Coach / Online Personal Trainer van de Deelnemer.
• 80% van de dagen: 80% van het totaal in dagen van een 3 maanden periode van een coaching traject.

Artikel 2: Voorwaarden
‘Geen resultaat, geld terug’ geldt alleen voor de eerste periode van drie maanden waarin de Deelnemer een coaching traject volgt.
80% van de dagen inloggen: inloggen houdt in dat de Deelnemer inlogt met zijn/haar e-mailadres en het door hem/haar aangemaakte wachtwoord.
80% van de dagen contact met de Online Personal Trainer: contact houdt in dat de Deelnemer een bericht stuurt naar de Online Personal Trainer door middel van de chatfunctie in de MY PT Online Fitness app. De Deelnemer kan gedurende zijn/haar coaching traject altijd zien of hij/zij dit heeft gedaan.
80% van de dagen je gewicht doorgeven:
80% van de dagen een motivatiecijfer doorgeven;
80% van de dagen de specifiek verzochte feedback doorgeven indien hierom wordt gevraagd;
80% van de dagen de voeding invullen via MyFitnessPal; waarbij eveneens een vereiste is dat de Deelnemer:
o 80% van de dagen minimaal 80% van de aanbevolen producten heeft gegeten;
80% van de trainingen de resultaten invullen;
80% van dagen het supplementengebruik doorgeven.
Elke week het meetresultaat doorgeven: de Deelnemer voert minimaal elke week zijn/haar metingen in op het moment dat de MY PT Online app/website hierom vraagt. Dit mag ook dagelijks.
MY PT Online en de Klant kunnen altijd in hun eigen MY PT Online portal zien of aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Artikel 3: Resultaat behalen
Of de Deelnemer het beoogde resultaat heeft behaald, bepalen MY PT Online, de Online Personal Trainer en de Klant gezamenlijk aan de hand van een zowel zichtbaar als meetbaar verschil in respectievelijk de progressiefoto’s en metingen op basis van het door de deelnemer bij aanvang van het coaching traject gekozen doel.

Artikel 4: Ingangsdatum ‘Geen resultaat, geld terug’
‘Geen resultaat, geld terug’ geldt vanaf donderdag 1 maart 2018.
Artikel 5: Wat wordt verstaan onder geld terug?
Indien de Deelnemer na zes maanden MY PT Online het beoogde resultaat niet heeft behaald en wel aan alle voorwaarden voldoet, heeft de Deelnemer de keuze tussen de volgende twee opties:
• Teruggave aankoopbedrag;
• Een nieuw coaching traject.
Indien de Deelnemer kiest voor de teruggave van het aankoopbedrag, wordt het bedrag een maand na het aflopen van zijn/haar MY PT Online zijn/haar geld teruggestort.

Artikel 6: Blessure
Indien de Deelnemer gedurende zijn/haar MY PT Online geblesseerd raakt en daardoor niet in staat is om te trainen en de trainingsresultaten en de progressie door te geven, geldt ‘geen resultaat, geld terug’ nog steeds. Dit geldt alleen onder de voorwaarde dat MY PT Online uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Deelnemer is gestopt met het invullen van de trainingsresultaten een doktersverklaring ontvangt, waaruit blijkt dat de Deelnemer niet in staat is om de trainingen voort te zetten.
12) Aanvullende voorwaarden betreffende: abonnementsduur
3 maanden abonnement
1. De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit één periode van 3 maanden. Na deze periode van 3 maanden kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.
2. Tijdens de gehele looptijd van je abonnement kun je niet wisselen naar een goedkopere type plan (downgraden) wel bestaat er de mogelijkheid om te wisselen naar een duurder plan (upgraden).
6 maanden abonnement
1. De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit één periode van 6 maanden. Na deze periode van 6 maanden kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.
2. Tijdens de gehele looptijd van je abonnement kun je niet wisselen naar een goedkopere type plan (downgraden) wel bestaat er de mogelijkheid om te wisselen naar een duurder plan (upgraden).
12 maanden abonnement
1. De gehele looptijd van je abonnement is opgedeeld in twee vaste periodes van 6 maanden. Na elke periode van 6 maanden vindt er opnieuw een online intake plaats. Na afloop van de gehele looptijd kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.
2. Tijdens de gehele looptijd van je abonnement kun je enkel van type plan switchen bij de online intake na de vaste periode van 6 maanden. Voor dit abonnement is dat een keer.

Pin It on Pinterest